Tesnjenje cevnih prebojev UGA tipa GPD in RRD

2aUGA sistemska tehnika je eno iz­med najbolj inovativnih, svetovno priznanih podjetij na področju razvoja in proizvodnje plinskih in vodovodnih neprepustnih napeljav v zgradbah, kakor tudi požarno varnih stenskih električnih in cevnih napeljav. UGA tehnologi­ja namreč zagotavlja kvaliteto, strokovnost in predvsem zahtevano fleksibilnost. Ker pod­jetje razvija svoje lastne izdelke, lahko stran­kam hitro in zanesljivo izpolni njihove želje in jim nudi individualne rešitve. Zame to pome­ni zadovoljstvo, ki ga lahko dajem dalje svojim strankam.

GPD in RRD gumijasta tesnila, ki jih pri nas v imenu podjetja UGA ponuja podje­tje JANSIK d.o.o., se uporabljajo za hi­tro in zanesljivo tesnjenje kablov in cevi. Primerna so za univerzalno upo­rabo na področju sistemov za distri­bucijo elektrike, plina in vode, pri viso­kih kakor tudi nizkih gradnjah. Tesnila se lahko uporabljajo za vrtane stene, za vgradne cevi za preboje in za bajone­tne kabelske sisteme (BKD sistemi).

Ta sistem se je izkazal za zelo učin­kovitega, saj omogoča dolgoročno zaščito, z malo dodatnih stroškov. Raziskave so pokazale, da se omenjen sistem splača, saj ima veliko investi­torjev, ki nimajo na objektih tesnjenja prebojev, velike dodatne stroške, za­radi sanacije škode, ki jo povzroči iz­bruh vode.

Visokokakovostni materiali

Vsi kovinski deli so iz A2-legiranega jekla. Na izbiro so tudi izvedbe v A4. Gumijasti tesnilni elementi so iz EPDM gume (sintetičnega kavčuka). Na željo se lahko uporabi tudi NBR guma (ni­trilna guma), za pitno vodo ustrezna EPDM-silikonska guma ali FPM guma.

Prednosti GPD in RRD sistema

• izdelano po meri za vaš namen uporabo,
• odpornost na plin in vodo do 10 ba­rov,
• možnost naknadne vgradnje,
• kratek čas montaže,
• zvočna izolacija,
• zaščita pred glodavci.

Za vsak namen uporabe obstaja primerna različica

Gumijasta GPD tesnila izdeluje­jo v skladu z individualnimi željami. Možne so izvedbe v vseh velikostih, od 20 mm do dveh metrov, prav tako so možne posebne oblike.

Obročna tesnila tipa RRD pa so standardna, že predhodno izdelana tesnila ter tako tudi cenovno ugodnejša.

Zaprta izvedba tesnil za zašči­to proti vodi, ki ni pod pritiskom in vodo, ki je pod pritiskom

Možno je 1-plastno gumijasto GPD (ali RRD) tesnilo pri instalacijah za vodo, ki ni pod pritiskom in 2-plastna gumijasta GPD (ali RRD) tesnila za vodo, ki so pod priti­skom. Če bo montaža izvedena stro­kovno, bo dosežena neprepustnost 1,5 bara (pri 1-plastnem tesnilu), ozi­roma 5 barov (pri 2-plastnem tesnilu).

Deljena izvedba tesnil za zašči­to proti vodi, ki ni pod pritiskom in za vodo, ki je pod pritiskom

Gumijasta tesnila se lahko dobi­jo tudi v deljeni izvedbi. Prednost: Deljeno gumijasto GPD tesnilo lahko montirate tudi po končani inštalaciji kablov ali cevi, medtem, ko je pri za­prti izvedbi montaža potrebna med izvajanjem inštalacijskih del. V prime­ru, da je inštalacija napeljave težje iz­vedljiva, je montaža s takšnimi tesnili bistveno enostavnejša.

Obročna tesnila RRD so sama po sebi istočasno v zaprti izvedbi, kot tudi v deljeni izvedbi, saj tesnilo z odstranitvijo dveh vijakov takoj nastane iz zaprte izvedenke, deljena izvedenka ter se tako tesnilo lahko montira naknadno.

Menjalni vstavki inštalacij za za­ščito proti vodi, ki je pod pritiskom

Še več fleksibilnosti zagota­vlja GPD sistem menjalnih vstavkov. Gumijasto GPD tesnilo se lahko mon­tira, ne glede na kasnejšo zasedenost cevi. Za vsako posamezno kabelsko ali cevno napeljavo je uporabljen ustre­zni menjalni vstavek. Če želite, se lah­ko zasedenost cevi spremeni tako, da se enostavno zamenja menjalni vstavek.

Cevi (ohišja za kable)

Cevi (ohišja za kable) se dobavljajo v skladu z dimenzijami debeline sten, v okviru gradbenih del in se nato ve­zilno betonirajo v opaž (oboj). Za cevi iz vlaknatega cementa in cevi iz legira­nega jekla so možne posebne izvedbe in se lahko izdelajo glede na posame­zne projektne zahteve, kot npr. kon­strukcija s fiksno in gibljivo prirobnico (zatesnitev korit), v skladu z DIN 18195, del 9.

Tesnjenje cevnih prebojev GPD – brošura (PDF)

Obročna tesnila RRD in RDZ – brošura (PDF) – nemška

Vgradne cevi za preboje FU – brošura (PDF) – nemška

Tesnila GPD – večdimenzijska – brošura (PDF) – nemška

Tesnila GPD – 2v1 – brošura (PDF) – nemška